За проекта - Актуалност

Проектът „КАДАСТРАЛНА ПАЛИТИКА И ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (GIS) НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ има за цел изготвяне модел за регистрация и достъпност на всестранна информация за културно историческото наследство (от праисторията до днешни дни) в Кюстендилска област и изготвяне на дигитална информационна среда за това.

Днес за науката и за нуждите на кадастралната политика на общинските и държавни структури е крайно наложително изграждането на нов, функциониращ научен модел, чиято методология да се превърне в стандарт за изготвянето на общ за България кадастър на културно-историческото наследство.

Точното фиксиране и изграждането на GPS навигация е от изключително значение не само за науката. Пример в това отношение е едно изследване на Проф. М. Корфман на поселищната система в Леванта, чрез което доказва по безспорен начин, по географски признак, посоката на миграционните течения през праисторията, без да са извършвани обстойни, скъпоструващи теренни проучвания. Това е само една малка частица от ползата от едно токова изследване. В Европа има много примери в това отношение, като се почне от кадастралната регистрация на поселищната система на “Културата с линеарна керамика” в Германия (изследвания на Й. Люнинг) и се стигне до мащабните европейски проекти за регистрацията на фортификационната и поселищна система от времето на Римската империя по цялото протежение на северната граница на империята - „Limes Romanus“. На практика обаче, ползата от едно такова изследване не спира само до тук. Тя е и във възможността за използването на получените чрез него резултати да се използват при планирането на определени инвестиционни намерения от страна на общините, държавата и частните предприемачи. Предварителната информация за наличието на дадена културно-историческа структура, точното и местонахождение, информацията за вида и значимостта и за общо европейското културно пространство е предпоставка, която след успешно приключване на проекта може да се превърне в задължителна за бъдещите проектни инвестиционни решения.

Изборът на мястото за разработването на подходящ модел за обща кадастрална политика и GIS информационна система на културно-историческото наследство не е случаен. Концентрацията на изследванията в района на Кюстендилска област, район с изключителна концентрация на паметници на културата и перспективен от гледна точка на инвестиционните интереси на разнородни икономически субекти, е гаранция за намирането на оптимална научно приложна методика, която да доведе до набирането, класифицирането и анализирането на една качествено нова информация, необходима не само на учените но и на обществото като цяло.